0544 - 352235 | info@romeodelta.nl

PRIVACY STATEMENT

ALGEMEEN
Romeo Delta MultiMedia BV neemt uw privacy serieus. Gegevens die wij verzamelen gebruiken wij om u van dienst te kunnen zijn. In dit privacy statement willen we u in heldere taal uitleggen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Toepassing
Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de Romeo Delta MultiMedia BV.

Informatie aanvragen
Wanneer u op onze site informatie aanvraagt dan gebruiken wij uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw gegevens worden door ons opgeslagen als (potentiële) klantgegevens in onze database. We bewaren deze gegevens maximaal 7 jaar. Naast het toezenden van de gevraagde informatie nemen wij mogelijk contact met u op om eventuele aanvullende informatie te geven en aanvullende vragen te beantwoorden.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Romeo Delta MultiMedia BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op één van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 • als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
 • om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
 • om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • om onze (mobiele) websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants)controle;
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Romeo Delta MultiMedia BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Romeo Delta MultiMedia BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren over de diensten van Romeo Delta MultiMedia BV aan de abonnee d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Romeo Delta MultiMedia BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Romeo Delta MultiMedia BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde
Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door Romeo Delta MultiMedia BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Romeo Delta MultiMedia BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Romeo Delta MultiMedia BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verstrekking van gegevens aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden:

 • Het uitvoeren van de opdracht (in digitale en of geprinte vorm);
 • De verwerking van de opdracht;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van een incassobureau;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants)controle;
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
De persoonsgegevens zijn in eerste lijn opgeslagen bij partijen welke gevestigd binnen de EU. Daarnaast slaan wij gegevens op in Google Suite. Google stelt in ‘Audits en certificering’ (https://privacy.google.com/intl/nl_nl/businesses/compliance/#?modal_active=none) dat gegevens worden beschermd en zich te houden aan de EU-US Privacy Shield regeling.

Privacy Shield
De Privacy Shield-frameworks zijn bedoeld als mechanisme voor naleving van vereisten voor gegevensbescherming wanneer persoonsgegevens in het kader van trans-Atlantische handel worden overgebracht van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. We houden ons aan de Privacy Shield-frameworks voor de EU en de VS en voor Zwitserland en de VS (certificering bekijken).

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Romeo Delta MultiMedia BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Romeo Delta MultiMedia BV, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Romeo Delta MultiMedia BV in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Documenten
Voor onze dienstverlening zijn regelmatig onderliggende documenten nodig. Wij gebruiken hiervoor een NAS-server in eigen beheer en Google Suits. Over de door hen gebruikte beveiliging en privacy leest u meer op hun pagina: https://gsuite.google.com/security/?secure-by-design_activeEl=data-centers.

Wat doen we niet met uw gegevens:
Uw gegevens worden alleen gebruikt en gedeeld met medewerkers van Romeo Delta MultiMedia BV en zullen op geen enkele wijze verkocht worden aan andere personen of organisaties

Identificatie en Verificatie
Bij de uitvoering van onze eigen werkzaamheden vragen wij geen persoonlijke identificatie en verificatie. Enkele toeleveranciers vragen dat mogelijk wel zodra u een dienst bij hen afneemt. In deze situatie worden uw gegevens alleen tijdens de uitvoering van deze handeling door ons bewaard.

WEBSITE

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

De website(s) van Romeo Delta MultiMedia BV vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van door Romeo Delta MultiMedia BV gesponsorde events) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacy statement vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Voor het In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan vindt u meer informatie in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken, om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Beveiliging van gegevens valt onder het eerder genoemde Privacy Shield (certificering bekijken).

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook en Twitter
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook (http://www.facebook.com/policy.php) en van Twitter (https://twitter.com/privacy) welke regelmatig kunnen wijzigen.

AANPASSEN EN VERWIJDEREN

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Romeo Delta MultiMedia BV erkent daarbij uw rechten met betrekking tot de wetgeving die van kracht is. (General Data Protection Regulation – GDPR, Algemene verordening gegevensbescherming – AVG)

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen via info@romeodelta.nl.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens
Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of dit privacy statement kan te allen tijde gericht worden aan:

Romeo Delta MultiMedia BV
Werenfriedstraat 1
7136 LZ Zieuwent
Tel: +31 544 35 22 35
E-mail: info@romeodelta.nl

Versie: 23 mei 2018

 

Ons team

Het team van Romeo Delta bestaat uit een hechte, toegankelijke en enthousiaste groep communicatie- & mediaprofessionals. We beschikken over een krachtig netwerk van offline en online specialisten, die wij inventief en praktisch met elkaar verbinden.

Samen gaan we voor de hoogste resultaten bij onze klanten.

Contact